• darkblurbg
  Kan jij zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  ERFRECHT  Bij ‘zuiver aanvaarden’ loop je het risico op te draaien voor de schuld van de overledene.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Bij het aanvaarden van een nalatenschap zijn er drie opties: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen (4:190 BW). De erfgenaam die zuiver aanvaardt moet vertrouwen hebben in de financiële positie van de overledene; is het saldo van de erfenis negatief dan zal de schuldeiser zich, anders dan bij beneficiaire aanvaarding, ook op het privévermogen van de erfgenaam kunnen verhalen.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  Een Ondernemingsraad kan besluiten van een vennootschap blokkeren.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers hoort een Ondernemingsraad te hebben (2 WOR), wat in het buitenland overigens maar vreemd wordt gevonden. Een Ondernemingsraad brengt de werknemers zeggenschap met betrekking tot belangrijke besluiten. Doorgaans gaat het om een adviesrecht, maar waar besluiten werknemers raken geldt soms zelfs een instemmingsrecht (27 WOR). Wil de ondernemer het besluit toch uitvoeren dan is toestemming van de rechter nodig.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Een gebleken kwakzalver kan door het medisch tuchtcollege worden verboden het beroep nog langer uit te oefenen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Het medisch tuchtcollege kan slechts de zorgverleners waarvoor inschrijving in het zogenoemde BIG-register is voorgeschreven (47 Wet BIG) ‘straffen’ met de maatregelen genoemd in artikel 48 Wet BIG. Alternatieve genezers, “kwakzalvers”, vallen daarmee (doorgaans) buiten het bereik van het tuchtcollege, wat verklaart waarom de ‘Jomanda’s’ van deze wereld veelal vrij spel hebben. In theorie is er sanctionering door de strafrechter maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden.
  mr. Grondsma

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  ALGEMEEN CIVIEL  Een heimelijk opgenomen gesprek mag de civiele rechter in zijn oordeel betrekken.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  In het civiele bewijsrecht geldt dat bewijs kan worden geleverd “door alle middelen” (152 Rv), dus ook door een opname. Dat bewijs heimelijk of zelfs onrechtmatig is verkregen doet in beginsel ook niet ter zake. De rechter zal het bewijs mogen betrekken, nu de Hoge Raad heeft geoordeeld dat - behoudens bijzondere omstandigheden - het belang dat de waarheid aan het licht komt zwaarder weegt wegen dan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer (NJ 1993/599).
  mr. Geense

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  BESTUURSRECHT  Niet-tijdig instellen van bezwaar of beroep wordt de burger niet aangerekend bij sterfte in de familie.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Centraal staat het leerstuk van de verschoonbare termijnoverschrijding (6:11 Awb). In beginsel geldt, zowel voor bezwaar als beroep, dat het middel binnen zes weken moet worden ingesteld (6:7 Awb). De termijn is behalve kort ook hard, maar er is coulance ingeval het verzuim van de overschrijding redelijkerwijs niet aan de burger kan worden toegerekend. Volgens jurisprudentie levert verzuim wegens (rouw om) sterfte géén toelaatbare overschrijding op (RZA 2011/108).
  mr. Van der Goot

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT